هیــــــــــــس آرام تـر بــاشید. . . عشقــم در آغـوش کسی خوابیـــده..!

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !  یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان یـــــکــــ بــــغـــض و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده    بـــــه هــــمــــیــــن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

...

ﺑـﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀــﯿـﺎ ﮔـــﻔـﺖ : ﻧــﺎﺭﺍﺣــﺖ ﭼـــﻪ ﻫــﺴــﺘــﯽ ؟ ﺩﻧــﯿـــﺎ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺁﺧـــﺮ ﻧــﺮﺳـــﯿــﺪﻩ ! ﻣــــﻦ ﻧــﺸــــﺪ ؛ ﯾـﮑـــﯽ ﺩﯾـﮕــــﻪ ﺗــﻮ ﮐـــﻪ ﻋــﺎﺩﺕ داری گاهی دلت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
14 پست
آبان 87
8 پست
مهر 87
6 پست