هیــــــــــــس آرام تـر بــاشید. . . عشقــم در آغـوش کسی خوابیـــده..!

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !


 یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان


یـــــکــــ بــــغـــض


و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

 

 بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی

خوش به حالت آسمـــانـــ

 بغضت کـــ میشکــند

 همه خوشــحال میشــوند

 بغض من کــ میشــکند

 همه میگــویند:

 چته بــــاز!!!!!!!!!!!!!

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …


لرزشی روی میز کنار تختم میفتد …
از این صدا متنفر بودم اما …

چشم هایم را میمالم …
new message …

تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی …

سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !!

/ 0 نظر / 45 بازدید