کهنه فروش داد میزنه: چراغ شکسته میخریم... کفشای پاره میخریم... اسباب کهنه میخریم...

بی اختیار دادمیزنم، آهای آهای کهنه فروش: قلب شکسته میخری؟

/ 2 نظر / 7 بازدید
سپیده

چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده چینی بند زن اومده تا دلای شکسته رو بند بزنه... http://www.cloob.com/name/tara3pid[گل][گل]