یه روز وقتی به گل نیلوفر نگاه می کردم ترس تموم وجودمو برداشت ، که شاید منم یهروز مثل گل نیلوفر تنها بشم . سریع از کنار مرداب دور شدم . حالا وقتی که میبینمخودم مرداب شدم دنبال یه گل نیلوفر می گردم که از تنهایی نمیرم و حالا می فهمم گلنیلوفر مغرور نیست اون خودشو وقف مرداب کرده

/ 1 نظر / 8 بازدید