به شیطان گفتم  ((لعنت بر شیطان)) لبخند زد!!

پرسیدم چرا می خندی ؟گفت:

از حماقت تو خنده ام گرفت.گفتم مگر چه کرده ام که خنده ات گرفت؟

گفت مرا لعنت میکنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام

با تعجب پرسیدم پس چرا زمین میخورم؟

گفت نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای نفس تو هنوز وحشی است تو را زمین میزند. پرسیدم پس تو چه کاره ای؟

پاسخ داد: هر وقت سواری آموختی برای رم دادن اسب تو خواهم آمد فعلا برو سواری بیاموز!!!! 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید