تو را به خاطر همه روزگارانی که نزیسته ام دوست میدارم

تو را به خاطر عطر گندم

تو را به خاطر اولین گناه دوست میدارم

و تو را به خاطر اولین نگاه دوست میدارم

تو را به خاطر همه کسانی که دوست نمیدارم

تو را به خاطر همه کسانی که نمی شناسم دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن

و تو را برای همه زیبایی ها دوست میدارم

تورا بخاطر خودت

و تو را برای با تو بودن دوست میدارم

/ 0 نظر / 6 بازدید